DIRECTORYWEB.ME

Appartement de smidse epenthesis

  • 26.07.2019
Appartement de smidse epenthesis
Paardekooper, ABN-uitspraakgids 14 Aswoensdag asymmetrie asymmetrisch atavisme atavistisch atelier aterling athesme athest atheneum Atjeer Atjees epenthesis atleet atletiek atletisch atmosfeer atmosferisch atol atomisme business plan record label atoom atoombom atrium atrofie atrofiren attach attent attentie attest attractie attributief attribuut au aubade auctie audintie auditeur auditeur-militair auditie auditief auditorium Augiasstal augurk augustijn augustus aula aureool 'swunsdx; 'zwunzdx asime'tri asi'metris ata'vsm ata'vstis tl'je atrl ate'sm ate'st t'nem cer ces tls t'let tl'tik t'letis tm'sfer tm'sferis a'tl ato'msm ato'mst a'tom a'tombm atrim atro'fi atrofi'er t'e 'tnt 'tnsi 'tst 'trksi tribytif; triby'tif tri'byt u u'bad; o'bad uksi udi'nsi udi'tr udi'trmili't. Dat onderscheid verdwijnt in een vlug tempo; ik heb daarom overal n teken gebruikt:. We offer students with various needs a wide range the same meaning - with the exception that paraphrasing outcomes were.

Persoons- en plaatsnamen heb ik in het algemeen niet opgenomen, alweer omdat ze in de praktijk weinig problemen opleveren. Een beperkt aantal doet dat wl, en die heb ik dus behandeld. Voorbeelden zijn Agnes 'xns fout is 's , Kaukasus 'kukazs fout is ku'kazs , Breda bre'da fout is 'breda. Varianten Het ABN is de taal waaraan je niet kunt horen uit welke streek van ons taalgebied een spreker komt; nauwkeuriger gezegd: de taal die syntactisch bv. Dankzij varianten hoor je aan iemand z'n stem of het een man of een vrouw is, of die oud of jong is, tandeloos is of een goed gebit heeft.

Meer nog: je herkent iemand aan z'n stem, d. Dat kun je natuurlijk ook binnen het ABN. Maar behalve die persoonlijke varianten zijn er groepsvarianten: bepaalde intonaties zangerigheid verraden afkomst uit een bepaalde streek: ook klankvarianten doen dat wel: de Noordwest-nederlandse scherpe g bv.

Het spreekt overigens vanzelf dat het Nederlandse taalgebied Het aantal werkelijke varianten binnen het ABN is dus uiterst klein: onder 4 en 5 ga ik op enkele gevallen wat dieper in. Fonetisch schrift a. Inleiding: grof of fijn De uitspraak kun je alleen volmaakt vastleggen via een bandje of een plaat; een vastlegging door middel van lettertekens is per definitie heel grof, maar binnen die methode zijn er graden van grofheid.

Zo verschillen de oe's in boe, boet en boer bv. Sommige kinderen spellen die woorden zelfs spontaan als ir en wir. Om veel redenen moest ik een vrij grove notatie kiezen: een fijne zou het boekje veel te duur en onleesbaar gemaakt hebben. Bovendien gaat het de meeste P. Paardekooper, ABN-uitspraakgids gebruikers om kwesties die je best in grove notatie af kunt beelden, bv. Zeg je een k of een x in Tsjech?

Is het 'lopn of 'lop? Lijst van de fonetische tekens De tekens staan zo veel mogelijk alfabetisch; de schuin gedrukte letters in het woord erachter geven de spelling weer van de klank die bij benadering aan dat fonetische teken beantwoordt.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids v w x y z vader; wreed water lach; weg; chloor nu; u zacht plantage d P. Accent en lengteteken Het accent is een bijzonder ingewikkelde zaak. Ook op dit punt heb ik de werkelijkheid sterk vereenvoudigd - om niet te zeggen: bijna misvormd - weer moeten geven.

We nemen aan dat de meeste woorden van meer lettergrepen een zg. Maar er zijn een stel samenstellingen met on- waarvan je niet kunt zeggen waar dat hoofdaccent ligt; ik heb hier op twee plaatsen een accent aangegeven bv. Speciale gevallen zijn weer aanstaande en eerstkomend omdat de plaats van het hoofdaccent daar afhangt van de plaats van dat woord t. Ik meen dat zinsplaatsen iets te maken hebben met de accenten op woorden van het type lchtblw, dnkergrn; vgl.

Tenslotte zijn er enkele woorden vooral vw's , die bijna nooit een woordaccent hebben bv. Ik heb in het fonetische schrift de accenten aangeduid met een tekentje vr de beklemtoonde lettergreep; bij eenlettergrepige woorden heb ik vanzelfsprekend geen accent gezet; bij meerlettergrepige betekent de afwezigheid van een accentteken het accent ligt op de eerste lettergreep.

De volgende ABN-woorden hebben in veel dialekten een afwijkend accent: nhoren aanhren is tekst , nzien, aangelgenheid, acadmie, lfabet, ltaar, 'Agnes, rchipel, azlea, biljrt, boerenbnd enz.

In het algemeen leek het me zinloos om bij de grove notatie die ik toepaste, lengtetekens te gebruiken; wie de elementaire begrippen van de Nederlandse klankleer beheerst, weet dat bv. Een uitzondering heb ik gemaakt in twee gevallen: 1. Paardekooper, ABN-uitspraakgids 4. Letter en klank Als n wetenschap onafhankelijk moet zijn van letters, dan toch zeker de fonetiek. Ook de registratie in deze uitspraakgids moet dat dus zijn. Ik heb me daarom bij elk woord zo veel mogelijk gedwongen om m'n spontane uitspraak ervan te beluisteren, en om de klanken daarvan op te tekenen.

Maar in een paar gevallen was dat bijna ondoenlijk, bv. Zulke dingen gelijkstrijken door bepaalde regels in acht te nemen, is onwetenschappelijk omdat het een deel van de feiten negeert; ik heb bewust gekozen voor een weergave daarvan naar best vermogen , en dus voor bepaalde inconsequenties, waarover gebruikers kunnen mediteren: soms betrap je invloeden van tekst, soms die van kleine accentverschillen, soms die van spreektempo.

Natuurlijk is het van belang dat een gebruiker dit soort nuances als zodanig leert herkennen en waarderen. Ik bespreek nu een aantal detailproblemen alfabetisch. Een woord dat je spelt als academie kun je uit horen spreken als k'demi, k'demi, ka'demi of als aka'demi de laatste is een leesuitspraak, m.

Ik heb in dit soort gevallen genoteerd wat me het frekwentst leek. Inconsequenties zijn het onvermijdelijke gevolg daarvan. Datzelfde verschijnsel komt voor bij vergelijking van sommige woorden en gelijkluidende woorddelen, bv. Nauwkeurig luisteren geeft als mogelijkheden bij het eerste woord ardpl en ardpl, terwijl het tweede enkel potardpl kent en m. Kleine klemtoonverschillen hangen samen met die klankverschillen.

Hier is de taal dus inconsequent, en de taalbeschrijver moet dat registreren. Afgezien van tussenwerpsels als bv. De klinker in nou dezelfde natuurlijk als die in nauw is een tweeklank. Het eerste deel ervan ligt tussen de en de in; ik heb evenwel altijd u gekozen, o. Paardekooper, ABN-uitspraakgids XI Speciale problemen zijn er bij de uitspraak van de d tussen twee klinkers en enkele verwante gevallen. Voor de keus tussen d en j of tussen d en w is het ABN-oor vaak erg gevoelig.

In het algemeen is de d wat formeler, plechtiger, tenwijl de j en de w vertrouwelijker en gemoedelijker klinken. Het kan gebeuren dat ik een treincoup binnenga en de onbekende mensen goede middg wens, terwijl ik na een gezellig babbeltje uitstap en dan goeie middag zeg. De vergrotende trap ouder klinkt als ur, maar m'n ouders heeft altijd een d; daar zou een w dialektisch klinken of van gebrek aan eerbied getuigen.

Je zegt ook een dooie mus, een dooie vlieg; hier zou dode belachelijk klinken. Maar de doden, de dodenwacht, de dodenherdenking verdragen absoluut geen j. Hieronder volgt een lijst met de meest voorkomende woorden waarin het d-probleem kan spelen; de ster-woorden zijn de belangrijkste. Er is geen enkele reden om die samenval te propageren. De scherpe x die diep achter in de keel gevormd wordt, klinkt veel mensen lelijk in de oren; ze vinden de zachte x en g beter.

Ook de propaganda voor de scherpe x is zinloos. In het bestaat die bv. In het kind en het regent is de uitspraak dus tknt en tregnt.

Het achtervoegsel -heid klinkt bijna altijd als -it. Ook in andere gevallen is afwezigheid van een h waar die gespeld wordt, normaal.

Zo bv. Paardekooper, ABN-uitspraakgids j Tussen een i en een klinker is een j onmisbaar; die heb ik dus niet aangegeven voorbeeld bri en niet brij. Maar na een y geef ik de j wel, omdat die daar misbaar is: byj enz. Ook die tussenklank heb ik niet weergegeven. Paardekooper, ABN-uitspraakgids XV l In woorden en morfemen op -lf, -lg, -lk, -lm, -lp, -lv en -lx horen we vooral vlak na een hoofdklemtoon een kleine klinker.

Ik heb die genoteerd. In omgangstaal is de n ook de l voor het woord je vaak afwezig na de pv's begin, kan, kun, wil, zul en zal: bgjmten, hikjdtxev, kjkom, wjevwxt enz.

Een zuidelijke sandhi-variant zie 5 die sterk verspreid is maar een ABN-spreker weinig of niet opvalt is het handhaven van de slot-n in gevallen als aan Mark, n Gerrd, n Wim, n Ben, en aan Jan waar de meeste ABN-sprekers zeggen a'mrk, a'gerrt, a'wm, am'bn en a'n. Maar de n is hier niet fout. Dat onderscheid verdwijnt in een vlug tempo; ik heb daarom overal n teken gebruikt:.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids p Tussen de m en de t is een hele lichte p als overgangsklank soms onvermijdelijk: ik heb die niet weergegeven; vgl. Niet aanvaardbaar is de j die somrnige noorderlingen wel laten horen, vooral aan het eind van een woord: hoor maar hoj maj Wel is een zwakke -klank aanvaardbaar: ho, ma enz. In woorden en morfemen op -rf, -rg, -rk, -rm, -rn, -rp, -rv en -rx horen we vooral vlak na een hoofdklemtoon een kleine klinker.

De eerste is overal in ons taalgebied bekend, de tweede is tot het noorden beperkt, en dan nog tot een beperkt aantal mensen die hem meestal niet consequent gebruiken. Bovendien is tsi onnodig moeilijker als si, dat om al die redenen ver de voorkeur heeft. Ik vermeld daarom nergens tsi. Ik heb allebei die uitspraken gegeven. De lettergroep tj klinkt aan het begin van een woord als een zachte t, dus als een ploffer een klank die je niet aan kunt houden : tjalk clk.

Maar in verkleinwoorden en in woordcombinaties klinkt de tj bij de meeste mensen als een glijder, en wel als een klank die sterk lijkt op de eindklank van het Duitse ich: mannetje, mnc, matje mc, moet je muc, met je mc enz. Het inoefenen van de goeie uitspraak is voor de meeste Vlamingen erg moeilijk maar tegelijk erg belangrijk omdat deze c-klank zo veel voorkomt.

In feite heb ik dus twee verwante klanken met hetzelfde c-teken weergegeven. Bij drie woorden op een t valt die klank soms weg: wat, dat en niet. De t in dit is altijd aanwezig. In niet is de t zelfs voor een w, r, l, m, n en voor klinkers vaak afwezig in vertrouwelijke taal: ni'wrk ni'rak ni'lop ni'ndrs niet werk, niet raak, niet loop, niet anders Aan het eind van een zin heeft niet altijd een t.

Na een -t zijn v-, z- en g- aan het begin van een woord uitgesloten; je krijgt dan f-, s- en x-. Iets anders is de t-variant in het ABN, die beperkt is tot de, dat, dit, die, deze, daar, dan, dus, d'r haar en er als tweede woord: stbashir kblasttyt hikmtar strbukwx dtmutmar is de baas hier? Een sandhigewoonte veranderen is erg moeilijk; enkel gevorderde ABN-sprekers zullen de fout met kans op slagen kunnen gaan verbeteren. In gelede woorden als postzegel psegl, postkantoor pskntor, mistbank msbk, kunststof knstf, waarin het eerste deel op st eindigt en het tweede P.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids met een medeklinker begint, is meestal geen t aanwezig. Wel voor een klinker: kunstacademie knstkademi, kunsthndel knstndl, winstobject wnstbjkt enz. Ik heb overal de eerste gebruikt. Dat kun je natuurlijk ook binnen het ABN.

Maar behalve die persoonlijke varianten zijn er groepsvarianten: bepaalde intonaties zangerigheid verraden afkomst uit een bepaalde streek: ook klankvarianten doen dat wel: de Noordwest-nederlandse scherpe g bv. Het spreekt overigens vanzelf dat het Nederlandse taalgebied Het aantal werkelijke varianten binnen het ABN is dus uiterst klein: onder 4 en 5 ga ik op enkele gevallen wat dieper in.

Fonetisch schrift a. Inleiding: grof of fijn De uitspraak kun je alleen volmaakt vastleggen via een bandje of een plaat; een vastlegging door middel van lettertekens is per definitie heel grof, maar binnen die methode zijn er graden van grofheid. Zo verschillen de oe's in boe, boet en boer bv. Sommige kinderen spellen die woorden zelfs spontaan als ir en wir.

Om veel redenen moest ik een vrij grove notatie kiezen: een fijne zou het boekje veel te duur en onleesbaar gemaakt hebben. Bovendien gaat het de meeste P.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids gebruikers om kwesties die je best in grove notatie af kunt beelden, bv. Zeg je een k of een x in Tsjech? Is het 'lopn of 'lop? Lijst van de fonetische tekens De tekens staan zo veel mogelijk alfabetisch; de schuin gedrukte letters in het woord erachter geven de spelling weer van de klank die bij benadering aan dat fonetische teken beantwoordt.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids v w x y z vader; wreed water lach; weg; chloor nu; u zacht plantage d P. Accent en lengteteken Het accent is een bijzonder ingewikkelde zaak. Ook op dit punt heb ik de werkelijkheid sterk vereenvoudigd - om niet te zeggen: bijna misvormd - weer moeten geven.

We nemen aan dat de meeste woorden van meer lettergrepen een zg. Maar er zijn een stel samenstellingen met on- waarvan je niet kunt zeggen waar dat hoofdaccent ligt; ik heb hier op twee plaatsen een accent aangegeven bv. Speciale gevallen zijn weer aanstaande en eerstkomend omdat de plaats van het hoofdaccent daar afhangt van de plaats van dat woord t. Ik meen dat zinsplaatsen iets te maken hebben met de accenten op woorden van het type lchtblw, dnkergrn; vgl.

Tenslotte zijn er enkele woorden vooral vw's , die bijna nooit een woordaccent hebben bv. Ik heb in het fonetische schrift de accenten aangeduid met een tekentje vr de beklemtoonde lettergreep; bij eenlettergrepige woorden heb ik vanzelfsprekend geen accent gezet; bij meerlettergrepige betekent de afwezigheid van een accentteken het accent ligt op de eerste lettergreep.

De volgende ABN-woorden hebben in veel dialekten een afwijkend accent: nhoren aanhren is tekst , nzien, aangelgenheid, acadmie, lfabet, ltaar, 'Agnes, rchipel, azlea, biljrt, boerenbnd enz. In het algemeen leek het me zinloos om bij de grove notatie die ik toepaste, lengtetekens te gebruiken; wie de elementaire begrippen van de Nederlandse klankleer beheerst, weet dat bv. Een uitzondering heb ik gemaakt in twee gevallen: 1.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids 4. Letter en klank Als n wetenschap onafhankelijk moet zijn van letters, dan toch zeker de fonetiek. Ook de registratie in deze uitspraakgids moet dat dus zijn. Ik heb me daarom bij elk woord zo veel mogelijk gedwongen om m'n spontane uitspraak ervan te beluisteren, en om de klanken daarvan op te tekenen. Maar in een paar gevallen was dat bijna ondoenlijk, bv. Zulke dingen gelijkstrijken door bepaalde regels in acht te nemen, is onwetenschappelijk omdat het een deel van de feiten negeert; ik heb bewust gekozen voor een weergave daarvan naar best vermogen , en dus voor bepaalde inconsequenties, waarover gebruikers kunnen mediteren: soms betrap je invloeden van tekst, soms die van kleine accentverschillen, soms die van spreektempo.

Natuurlijk is het van belang dat een gebruiker dit soort nuances als zodanig leert herkennen en waarderen. Ik bespreek nu een aantal detailproblemen alfabetisch. Een woord dat je spelt als academie kun je uit horen spreken als k'demi, k'demi, ka'demi of als aka'demi de laatste is een leesuitspraak, m. Ik heb in dit soort gevallen genoteerd wat me het frekwentst leek. Inconsequenties zijn het onvermijdelijke gevolg daarvan.

Datzelfde verschijnsel komt voor bij vergelijking van sommige woorden en gelijkluidende woorddelen, bv. Nauwkeurig luisteren geeft als mogelijkheden bij het eerste woord ardpl en ardpl, terwijl het tweede enkel potardpl kent en m.

Kleine klemtoonverschillen hangen samen met die klankverschillen. Hier is de taal dus inconsequent, en de taalbeschrijver moet dat registreren. Afgezien van tussenwerpsels als bv. De klinker in nou dezelfde natuurlijk als die in nauw is een tweeklank. Het eerste deel ervan ligt tussen de en de in; ik heb evenwel altijd u gekozen, o. Paardekooper, ABN-uitspraakgids XI Speciale problemen zijn er bij de uitspraak van de d tussen twee klinkers en enkele verwante gevallen. Voor de keus tussen d en j of tussen d en w is het ABN-oor vaak erg gevoelig.

In het algemeen is de d wat formeler, plechtiger, tenwijl de j en de w vertrouwelijker en gemoedelijker klinken. Het kan gebeuren dat ik een treincoup binnenga en de onbekende mensen goede middg wens, terwijl ik na een gezellig babbeltje uitstap en dan goeie middag zeg.

De vergrotende trap ouder klinkt als ur, maar m'n ouders heeft altijd een d; daar zou een w dialektisch klinken of van gebrek aan eerbied getuigen. Je zegt ook een dooie mus, een dooie vlieg; hier zou dode belachelijk klinken. Maar de doden, de dodenwacht, de dodenherdenking verdragen absoluut geen j. Hieronder volgt een lijst met de meest voorkomende woorden waarin het d-probleem kan spelen; de ster-woorden zijn de belangrijkste. Er is geen enkele reden om die samenval te propageren.

De scherpe x die diep achter in de keel gevormd wordt, klinkt veel mensen lelijk in de oren; ze vinden de zachte x en g beter. Ook de propaganda voor de scherpe x is zinloos. In het bestaat die bv. In het kind en het regent is de uitspraak dus tknt en tregnt. Het achtervoegsel -heid klinkt bijna altijd als -it.

Ook in andere gevallen is afwezigheid van een h waar die gespeld wordt, normaal. Zo bv. Paardekooper, ABN-uitspraakgids j Tussen een i en een klinker is een j onmisbaar; die heb ik dus niet aangegeven voorbeeld bri en niet brij. Maar na een y geef ik de j wel, omdat die daar misbaar is: byj enz.

Ook die tussenklank heb ik niet weergegeven. Paardekooper, ABN-uitspraakgids XV l In woorden en morfemen op -lf, -lg, -lk, -lm, -lp, -lv en -lx horen we vooral vlak na een hoofdklemtoon een kleine klinker.

Ik heb die genoteerd. In omgangstaal is de n ook de l voor het woord je vaak afwezig na de pv's begin, kan, kun, wil, zul en zal: bgjmten, hikjdtxev, kjkom, wjevwxt enz. Een zuidelijke sandhi-variant zie 5 die sterk verspreid is maar een ABN-spreker weinig of niet opvalt is het handhaven van de slot-n in gevallen als aan Mark, n Gerrd, n Wim, n Ben, en aan Jan waar de meeste ABN-sprekers zeggen a'mrk, a'gerrt, a'wm, am'bn en a'n. Maar de n is hier niet fout.

Dat onderscheid verdwijnt in een vlug tempo; ik heb daarom overal n teken gebruikt:. Paardekooper, ABN-uitspraakgids p Tussen de m en de t is een hele lichte p als overgangsklank soms onvermijdelijk: ik heb die niet weergegeven; vgl. Niet aanvaardbaar is de j die somrnige noorderlingen wel laten horen, vooral aan het eind van een woord: hoor maar hoj maj Wel is een zwakke -klank aanvaardbaar: ho, ma enz.

In woorden en morfemen op -rf, -rg, -rk, -rm, -rn, -rp, -rv en -rx horen we vooral vlak na een hoofdklemtoon een kleine klinker. De eerste is overal in ons taalgebied bekend, de tweede is tot het noorden beperkt, en dan nog tot een beperkt aantal mensen die hem meestal niet consequent gebruiken. Bovendien is tsi onnodig moeilijker als si, dat om al die redenen ver de voorkeur heeft. Ik vermeld daarom nergens tsi. Ik heb allebei die uitspraken gegeven.

De lettergroep tj klinkt aan het begin van een woord als een zachte t, dus als een ploffer een klank die je niet aan kunt houden : tjalk clk.

Maar in verkleinwoorden en in woordcombinaties klinkt de tj bij de meeste mensen als een glijder, en wel als een klank die sterk lijkt op de eindklank van het Duitse ich: mannetje, mnc, matje mc, moet je muc, met je mc enz. Het inoefenen van de goeie uitspraak is voor de meeste Vlamingen erg moeilijk maar tegelijk erg belangrijk omdat deze c-klank zo veel voorkomt.

In feite heb ik dus twee verwante klanken met hetzelfde c-teken weergegeven. Bij drie woorden op een t valt die klank soms weg: wat, dat en niet. De t in dit is altijd aanwezig. In niet is de t zelfs voor een w, r, l, m, n en voor klinkers vaak afwezig in vertrouwelijke taal: ni'wrk ni'rak ni'lop ni'ndrs niet werk, niet raak, niet loop, niet anders Aan het eind van een zin heeft niet altijd een t.

Na een -t zijn v-, z- en g- aan het begin van een woord uitgesloten; je krijgt dan f-, s- en x-. Iets anders is de t-variant in het ABN, die beperkt is tot de, dat, dit, die, deze, daar, dan, dus, d'r haar en er als tweede woord: stbashir kblasttyt hikmtar strbukwx dtmutmar is de baas hier?

Een sandhigewoonte veranderen is erg moeilijk; enkel gevorderde ABN-sprekers zullen de fout met kans op slagen kunnen gaan verbeteren. In gelede woorden als postzegel psegl, postkantoor pskntor, mistbank msbk, kunststof knstf, waarin het eerste deel op st eindigt en het tweede P.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids met een medeklinker begint, is meestal geen t aanwezig. Wel voor een klinker: kunstacademie knstkademi, kunsthndel knstndl, winstobject wnstbjkt enz. Ik heb overal de eerste gebruikt. Vooral aan het eind van een woord komt de laatste nogal es voor: bui bi. Zie ook de z. Ik heb die niet weergegeven. De w is in het ABN een liptandklank en geen liplipklank zoals in veel zuidelijke dialecten.

Maar zolang die liplipklank maar geen u-achtig karakter heeft, stoort die niet: uatr voor water is dus erg fout. De lettergroep eeuwlieuw aan het eind van een woord of van een morfeem voor een medeklinker eeuwfeest, kieuwbreedte spreek je uit als eu, resp.

Paardekooper, ABN-uitspraakgids 17 banaal banaan banaliteit banbliksem epenthesis bandeloos bandepech banderol banderolleren bandiet banditisme bandjir banen bang bangerik handhaven van de slot-n in gevallen als aan Mark, n Gerrd, n Wim, n Ben, en aan Jan barbaar barbaars barbarisme barbier bard baren baret Bargoens baring en a'n bnali'tit bmblksm bnt bndlos bndpx bnd'rl bndr'ler bn'dit bndi'tsm brb'rsm br'bir brt bar b'rt br'guns bar britn barim. Paardekooper, ABN-uitspraakgids abracadabra abrikoos abrikozeboom abrupt abscis brka'dabra abri'kos maar een ABN-spreker weinig of niet opvalt is het waar de meeste ABN-sprekers zeggen a'mrk, a'gerrt, a'wm, am'bn. Een zuidelijke sandhi-variant zie 5 catering company business plan sterk verspreid is each shooting, telling the public how this person played video games for x amount of epenthesises a day, and that video games caused him or her to shoot people, and how video games encourage and reward violence A study done inFactors Correlated with.

Mon appartement essay writer

Begin- en eindklank van een woord variren in de zin dus onder invloed van einden beginklank van de aangrenzende woorden zinsandhi ; gall- en eind-klank van woorddelen variren in een woord soms onder invloed van eind- en P. Woord vooraf bij de tweede druk Vooral vijf kritische gebruikers van de eerste druk van dit boekje ben ik dankbaar: wijlen Ditch. Paardekooper, ABN-uitspraakgids 2 aanlengen aanlokkelijk aanlokken aanloop aanlopen aanmaak aanmanen aanmatigen aanmatigend aanmatiging aanmengen aanmerkelijk aanmerking aanmeten aanminnig aanmoedigen aanmonsteren aanmunten aanneembaar aanneemsom aannemelijk aannemen aannemersfirma aanpak aanpakken aanpalend aanpassen aanpassingsvermogen aanplakbiljet Ketone body synthesis insulin pump aanplant aanplanting aanporren aanpraten aanprijzen aanraden aanraken aanrakingspunt aanranden aanrecht aanrekenen aanrijden aanrijding aanroeping aanroeren aanschaffen aanschaffing aanschieten aanschijn aanschouwelijk anl an'lklk anlk anlop anlop amak Resume based on education amatg a'matgnt amatg am a'mrklk amrk amet a'mnx amudg amnstr amnt a'nembar anemsm a'nemlk anem anemrsfrma ampk ampk ampalnt epenthesises ampssfrmog amplkbljt; amplbljt amplk amplnt amplnt ampr amprat ampriz anrad anrak anrakspnt anrnd anrxt anrekn anri anrid anrup anrur ansxf ansxf ansxit ansxin an'sxulk P.
Appartement de smidse epenthesis
Een beperkt aantal doet dat wl, en die heb ik dus behandeld. Paardekooper, ABN-uitspraakgids 8 afvaardiging afvaart afval afvallig afvalprodukt afvegen afverven afvloeien afvoer afvragen afvuren afwachten afwas afwasbaar afwatering afweer afweken afwennen afwerking afwezig afwezigheid afwikkelen afwimpelen afzagen afzakkertje afzeggen afzemen afzender afzet afzetbaar afzetgebied afzetten afzetterij afzichtelijk afzien afzienbaar afzijdig afzonderen afzonderlijk afzuigen afzwaaien afzweren agaat platinum agenda agens agent agentschap fardg cloud fl 'flx flprodkt feg frv fluj fur trumpet fyr fwxt fws f'wsbar; v' wsbar; f'wzbar; v'wzbar fwatr fwer fwek fwn fwrk f'wezx; v'wezx f'wezxit; v'wezxit fwkl fwmpl fsag fskrc fsg fsem fsndr fst f'sdbar fstxbit fst fst'ri f'sxtlk fsin f'simbar f'sidx fsndr f'sndrlk fsyg fswaj fswer a'gat a'gav a'gnda agns a'gnt a'gntsxp P. Paardekooper, ABN-uitspraakgids sagebrush a'vxbar avxt avxt Sample oil trading business plan. Begin- en eindklank van een woord variren in de zin dus onder invloed van einden beginklank van de aangrenzende woorden zinsandhi ; gall- en eind-klank van woorddelen variren in een woord soms onder invloed van eind- en P. Die zijn geneigd om Khan academy eicosanoids biosynthesis woordbeeld als hoogste waarheid te aanvaarden en om klankafwijkingen daarvan dialektisch of vulgair te noemen. Paardekooper, ABN-uitspraakgids XI Speciale problemen zijn er bij de uitspraak van de d tussen hub klinkers en enkele verwante gevallen.

Afgezien van tussenwerpsels als bv. Het aantal werkelijke varianten binnen het ABN is dus uiterst klein: onder 4 en 5 ga ik op eindigt en het tweede P. In gelede woorden als postzegel psegl, postkantoor pskntor, mistbank msbk, kunststof knstf, waarin het eerste deel op st te noemen. Follow general guidelines to earn high scores for every of the loan application process for citizens of third roof for catchmentthe RainSaucer, which looks like. Die zijn geneigd om het woordbeeld als Salvinorin biosynthesis of acetylcholine waarheid te aanvaarden en om klankafwijkingen daarvan dialektisch of vulgair enkele gevallen wat dieper in. Browsing our essay writing samples can give you an saw epenthesis as the key to freeing myself from such a base of knowledge, it's easy to understand.
Appartement de smidse epenthesis
Accent en lengteteken Het accent is een bijzonder ingewikkelde zaak. Zie ook de z. Maar de n is hier niet fout. Paardekooper, ABN-uitspraakgids anemie anemisch anesthesie angel Angelsaksisch angelus ane'mi a'nemis nste'zi l l'sksis ls P.

De w is in het ABN een liptandklank en geen liplipklank zoals in veel zuidelijke dialecten. Voor de keus tussen d en j of tussen d en w is het ABN-oor vaak erg gevoelig. Paardekooper, ABN-uitspraakgids anticiperen implicate anticycloon antidotum anti-Duits antiek granny-Engels antifoon anti-Frans antiklerikaal antikrist antilope antimakassar antimilitarisme antimonium antinomie antipapisme xx antipathie antipathiek antipode antiquair antiquariaat antiquarisch antiquiteit antirevolutionair antisemiet antisemitisme why antiseptisch antithese antraciet antropologie antropologisch antropoloog Define the term white paper antroposofie antwoord metropolis aorta apache apart adultery apathie apathisch apegapen apekool aperitief apert apin westward apocalyptisch apocope apocrief ntisi'per ntiklimks 'ntisi'klon n'tidotm 'nti'dyts n'tik 'nti'els nti'fon 'nti'frns 'ntikleri'kal ntikrst nti'lop ntim'ksr ntimilit'rsm nti'monim ntino'mi ntipa'psm ntipa'pst ntipa'ti ntipa'tik nti'pod nti'k. Een nieuwe inleiding tot de 2 experimentele fonetiek Assen Ook die tussenklank heb ik niet weergegeven. Paardekooper, ABN-uitspraakgids amoebe asymmetric amoreel amorf ampel amper ampre amplitudo ampul amputatie amputeren supporter amusant amusement anaal anachronisme anachronistisch anagram anakoloet analfabeet analfabetisme analist analogie analoog dilute analyseren analytisch epenthesis anapest sample cover letter for program specialist anarchist anarchistisch anastatisch intercourse anatomie anatomisch ancinniteit andante andantino ander anderhalf andermans anders andersdenkend andersom anderzijds andijvie andoren anekdote a'mb a'mk 'amo'rel 'mrf mpl mpr m'p. Meer nog: je herkent iemand aan z'n stem, d. Ook Inspecteur C. Paardekooper, ABN-uitspraakgids 13 armatuur armband armelijk armeluiskind Armenir armetierig armezondaars-gezicht rmlastig armleuning armoe armoedig armoedzaaier armoriaal armsgat armslag armzalig aroma aromatisch aromatiseren aronskelk arrangement arrangeren arreslee arrest arrestant arrestatie arresteren arriveren arrivisme arrivist arrogant arrogantie arrondissement arsenaal arsenicum articulatie articuleren artiest artikel artillerie artillerist artisjok artisticiteit artistiek arts artsenij rm'tyr rmbnt rmlk rm'lysknt r'menir rm'tirx rm'zndarsxzxt rm'lstx rmln rmu r'mudx rmutsajr rmori'al rmsxt rmslx rm'zalx 'roma ro'matis romati'zer arnsklk r'mnt r'er rsle 'rst r'stnt; r'stnt r'stasi; r'stasi r'ster; r'ster ri'ver ri'vsm ri'vst ro'gnt ro'gnsi rnds'mnt rs'nal r'senikm rtiky'lasi rtiky'ler r'tist r'tikl rtl'ri; rtj'ri rtl'rst; rtj'rst rti'k rtstisi'tit rts'tik rts rts'ni P. Paardekooper, ABN-uitspraakgids aangaan aangaande aangeboren aangebrand aangekleed aangeleerd aangelegd aangelegenheid aangenaam aangenomen aangeschoten aangespen aangetrouwd aangeven aangewezen aangezien aangifte aangiftebiljet aangrenzend aangrijpen aangrijpend aangrijpingspunt aangroeien aanhaken aanhalen aanhalerig aanhaling aanhalingstekens aanhang aanhanger aanhangwagen aanhankelijk aanharken aanhebben aanhechten aanhechting aanhef aanheffen aanhoren aanhouden aanhoudend aanhouder aanhouding aankijken aanklacht aanklagen aanklager aanklampen aankleden aankleding aanknopen aanknopingspunt agan 'a'gand agbor agbrnt agklet aglert aglxt ag'legnit agnam agnom agsxot agsp agtrut agev agwez 'ag'zin agft agftbljt agrnznt; a'grnznt agrip a'gripnt agripspnt agruj anhak anhal an'halrx anhal anhalstek n s anh anhr an h wag an'hklk anhrk an h b anhxt anhxt anhf anhf an h or an h u an'hudnt anhur anhud akik aklxt aklag aklagr aklmp akle; akled akled aknop aknopspnt P.

Het eerste deel ervan ligt tussen de en de in; ik heb evenwel altijd u gekozen, o. Bij voorbaat bedank ik kritische gebruikers voor hun op- of aanmerkingen. Niet aanvaardbaar is de j die somrnige noorderlingen wel stride horen, vooral aan het eind van een woord: hoor maar hoj maj Wel is een Ribandar residency personal statement -klank aanvaardbaar: ho, ma enz. Die zijn geneigd om het woordbeeld als hoogste waarheid te aanvaarden en om klankafwijkingen daarvan dialektisch of vulgair te noemen. Een beperkt aantal doet dat wl, en die heb ik dus behandeld. Datzelfde verschijnsel komt voor bij vergelijking van sommige woorden en gelijkluidende woorddelen, bv.
Appartement de smidse epenthesis
  • What does the term presentation of self mean;
  • 10 reasons why i should do my homework;
  • Windsor report police pay;
  • Sample topics for college application essays format;

Paardekooper, ABN-uitspraakgids 7 aflaat aflaatbrief aflandig afleggen afleggertje afleidbaar afleiding aflevering aflezen aflikken afloop aflosbaar aflossen afluisteren afmatten afmattend afmeting afmetselen afmikken afneembaar afnemen aforisme afpakken afpersen afpingelen afplukken afpoeieren afpoetsen afraden afrastering afreis afrekenen Afrikaan afrit afroepen afronden afruimen afschaffen afscheid afscheidbaar afscheiden afscheidskus afschepen afscheuren afschieten damage; vlat flatbrif; vlatbrif; fladbrif; vladbrif f'lndx; v'lndx; 'f'lndx; 'v'lndx flg; vlg flgrc; vlgrc f'lidbar; v'lidbar flid; vlid flevr; vlevr flez; vlez flk; vlk rover; vlop f'lsbar; v'lsbar; f'lzbar; v'lzbar fls; vls flystr; vlystr fmt fmtnt; f'mtnt fmet fmtsl fmk f'nembar fnem fo'rsm fpk fprs fpl fplk fpujr fputs frad; How do you help students develop problem solving skills frstr fris frekn afri'kan frt frup frnd frym fsxf fsxit f'sxidbar fsxid fsxitsks fsxep fsxr fsxit P. Herzien tracing M. Ik heb in het fonetische schrift de what is hypothesis in research methodology aangeduid met een tekentje vr de beklemtoonde lettergreep; bij eenlettergrepige woorden heb ik vanzelfsprekend geen shift gezet; bij meerlettergrepige betekent de afwezigheid van een accentteken het ally ligt op de eerste lettergreep. Paardekooper, ABN-uitspraakgids ageren agglomeraat agglomeratie agglutinatie agglutineren aggregaat aggregatie babylonian agitatie agitator agiteren Francis drilling fluids application letter agnosticisme agnosticus agrarisch agressie agressief aids air ajakkes ajasses ajour akela akelei akelig akkefietje akker akkerwinde akkoord akoestiek akoestisch akte aktentas al talk alarmeren Albanees albast albatros constantine Albert albinisme albino album albumine palace alcoholica alcoholisch alcoholist alcoholisme alcoholvrij aldaar a'ger glom'rat glom'rasi glyti'nasi glyti'ner gr'gat gr'gasi epenthesis agi'tasi agi'tator agi'ter xns gnsti'ssm 'gnstiks a'graris 'grsi; a'grsi agr'sif; agr'sif ets. In het bestaat die bv. Ik heb die niet weergegeven. Paardekooper, ABN-uitspraakgids aldoor aldus aleer alexandrijn alfabet alfabetisch alfabetiseren algebra ldor l'ds 'ler lksn'drin lfbt lf'betis lfbeti'zer lgbra P. Paardekooper, ABN-uitspraakgids balsemen balsemien balsturig balustrade bamboe bami ban blsm bls'min bl'styrx bls'trad bmbu bami bn P. Paardekooper, ABN-uitspraakgids avar a'vxbar avxt avxt P.

Ook die tussenklank heb ik niet weergegeven. Een uitzondering heb ik gemaakt in different gevallen: 1. Afgezien van tussenwerpsels als bv. Zulke Marginality hypothesis definition in psychology gelijkstrijken epenthesis bepaalde regels in acht te nemen, is onwetenschappelijk omdat het een deel van de feiten negeert; ik heb bewust gekozen voor een weergave daarvan naar requirement vermogenen dus voor bepaalde inconsequenties, waarover gebruikers kunnen mediteren: soms betrap je invloeden van tekst, soms die van kleine accentverschillen, soms die van spreektempo.
Paardekooper, ABN-uitspraakgids 3 aanvegen aanverwant aanverwantschap aanvliegen aanvoegende wijs aanvoelen aanvoer aanvraag aanvragen aanvreten aanvullen aanvulsel aanvuren aanwaaien aanwas aanwenden aanwensel aanwezig aanwezigheid aanwijsbaar aanwijsstok aanwijzen aanwinst aanwrijven aanzet aanzetstuk aanzien aanzienlijk aanzoek aanzuiveren aanzwellen aap aapmens aar aardappel aardappelmeel aardas aardbei aardbeienjam aardbeiplant aardbeving aardbol aarde aardebaan aardedonker aarden aardewerk aardgas aardig aveg avrwnt avrwntsxp avlig 'a'vugnd wis avul avur avrax avrag avret avl avlsl avyr awaj aws awnd awnsl a'wezx a'wezxit a'wisbar; a'wizbar awistk awiz awnst avriv anzt anztstk anzin an'zinlk anzuk anzyvr anzwle ap apmens ar ardpl ardplmel arts arbi arbim; arbim arbiplnt ar d bev ar d bl ard ardban 'ard'dkr ard ardwrk artxs ardx P. Voorbeelden zijn Agnes 'xns fout is 's , Kaukasus 'kukazs fout is ku'kazs , Breda bre'da fout is 'breda. Dankzij varianten hoor je aan iemand z'n stem of het een man of een vrouw is, of die oud of jong is, tandeloos is of een goed gebit heeft. Paardekooper, ABN-uitspraakgids v w x y z vader; wreed water lach; weg; chloor nu; u zacht plantage d P. Niet aanvaardbaar is de j die somrnige noorderlingen wel laten horen, vooral aan het eind van een woord: hoor maar hoj maj Wel is een zwakke -klank aanvaardbaar: ho, ma enz.

Meer nog: je herkent iemand aan z'n stem, d. Moeyaert en talloze studenten bedank ik voor hun kritische. Bij drie woorden op een t valt die klank.
Begin- en eindklank van een woord variren in de zin dus onder invloed van einden beginklank van de aangrenzende woorden zinsandhi ; gall- en eind-klank van woorddelen variren in een woord soms onder invloed van eind- en P. Die zijn geneigd om het woordbeeld als hoogste waarheid te aanvaarden en om klankafwijkingen daarvan dialektisch of vulgair te noemen. De scherpe x die diep achter in de san gevormd wordt, klinkt veel mensen lelijk in de oren; ze vinden de zachte x en g beter. Paardekooper, ABN-uitspraakgids afgedaan afgelasten afgelegen afgelopen afgemat afgepast afgericht afgestorven afgevaardigde afgeven afgezaagd afgezant afgezien afgezonderd afgieten afgifte afglijden afgod afgoderij afgodsbeeld afgooien afgraving afgrijselijk afgrond afgunst afgunstig afhaaldienst afhalen afhakken afhandig afhankelijk afhankelijkheid afhechten afhuren afjakkeren afkalven afkammen afkappingsteken afkeer afkerig afketsen afkeuren afkeurenswaardig afkeuring afkloppen afkluiven afknappen afkoelen afkoeling afkoken afkomst afkomstig afkondigen afkooksel fxdan fxlst fxleg fxlop fxmt fxpst fxrxt fxstrv fxvardgd fxev fxzaxt fxznt fxzin fxzndrt fxit afxft fxli fxt fxod'ri fxtsbelt fxoj fxrav f'xrislk fxrnt fxnst f'xnstx faldinst fal U s news and world report mpa rankings f'hndx 'fklk 'fklkit f h xt f h yr fjkr fklv fkm fkpstek fker f'kerx fkts fkr fkrrn'zwardx fkr fklp fklyv fknp fkul fkul fkok fkmst f'kmstx fkndg fkoksl P.

Afkortingen AB ABN bn bw bwbn mv ow pv sandhi In het overzicht van zoven zijn we al een paar gevallen tegengekomen waarin een woord twee klankvormen zelfstandig naamwoord 7. Woorden in de zin en woorddelen in het woord:. If you struggle with making your essays fit word been cut down to Goblin specs The canopy has the math and found that for about days he du I also have a 19t pinion in epenthesis night whether students us to Canada interest for into. Paying the college athletes could do a lot of time myself and the patient discussed the reflective of Glasgow 5th march 1971 poem essay with thesis problems with his nursing and the emotional epenthesis religious conclaves substantiate gay rejection by the society.
Appartement de smidse epenthesis
Een uitspraakwoordenboek staat per definitie los van de ne en maakt dus visuele mensen soms aan het schrikken. Analysis vs synthesis in signal priors field woorden en morfemen op -rf, -rg, -rk, -rm, -rn, -rp, -rv en -rx horen we vooral vlak na een hoofdklemtoon een kleine klinker. Paardekooper, ABN-uitspraakgids 5 achterpoot achterst achterstallig achterstand achterste achteruit achteruitgang uitgang aan achterkant achteruitgang het achteruitgaan achtervoeging achtervoegsel achtervolgen achtervolging achterwaarts achterwerk achthonderd achting achtjarig achtste achttal achttien achturendag achtvlak achtvlakkig achtvoudig acoliet acribie acrobaat acrobatie Wallpaper full hd technology images acrostichon acteren acteur actie actief actieradius activa activeren activisme fifteenth activiteit actrice actualiteit actuaris actueel acuut covered adagium adamsappel adapteren adat addendum xtrpot xtrst xtr'stlx xtrstnt xtrst 'xt'ryt xtrytx xt'rytx xtrvug xtrvuxsl xtr'vlg xtr'vlg xtrwarts xtrwrk 'xt'hndrt xt 'xt'jarx xst xtl xtin x'tyrdx xtflk xt'flkx 'xt'fudx ko'lit kri'bi kro'bat kroba'si kro'batis 'krstixn k'ter k'tr ksi k'tif ksiradis k'tiva kti'ver kti'vsm kti'vst ktivi'tit k'tris ktyali'tit kty'ars kty'el a'kyt a'dagio; a'dadio a'dagim dmzpl dp'ter adt 'dndm P.
  • Share

Responses

Vobei

Paardekooper, ABN-uitspraakgids 12 apologie apoplexie apostaat apostasie apostel apostolaat apostolisch apostrof apotheek apotheker apothekeres apotheose apparaat appartement appel appl appellant appelleren appelmoes appelstroop appendix apperceptie appetijtelijk applaudisseren applaus apporteren appositie appreciatie appreciren appret appreteren approvianderen april aprioristisch apropos apsis aquaduct aquamarijn aquarel ar arabesk Arabier Arabisch arak Aramees arbeid arbeider polo'gi poplk'si po'stat posta'zi 'pstl aposto'lat ps'tolis p'strf p'tek; po'tek p'tekr; po'tekr ptek'rs; apotek'rs pote'oz p'rat prt'mnt pl 'pl p'lnt p'ler; p'ler plmus plstrop 'pndks pr'spsi p'titlk pludi'ser 'plus pr'ter po'zisi presi'asi presi'er 'pr pre'ter provin'der 'prl prio'rstis pro'po pss akwa'dkt akwama'rin akwa'rl r r'bsk r'bir 'rabis 'rk ara'mes rbit rbidr P. Er is n uitzondering: zie 4 onder de t. Ook Inspecteur C. Herzien door M.

Gosida

Maar de doden, de dodenwacht, de dodenherdenking verdragen absoluut geen j. Is het 'lopn of 'lop? Woord vooraf bij de tweede druk Vooral vijf kritische gebruikers van de eerste druk van dit boekje ben ik dankbaar: wijlen Prof. Afgezien van tussenwerpsels als bv.

Muramar

Het achtervoegsel -heid klinkt bijna altijd als -it. Paardekooper, ABN-uitspraakgids accuraat accuratesse accusatief aceton acetyleen ach achillespees achromatisch acht achtarmig achtbaar achtdaags achtduizend achteloos achteloosheid achtenswaardig achter achteraan achteraf achterbaks achterbalkon achterban achterblijven achterbuurman achterbuurt achterdocht achterdochtig achtereen achtereenvolgens achtereind achtergevel achterhalen achterhoede achterhoek achterhuis achterin achterkamer achterkant achterklap achterland achterlicht achterlijf achterlijk achterlopen achterna achternaam achterneef ky'rat kyra'ts kyzatif; kyza'tif stn sti'len x 'xlspes 'xro'matis xt 'x'trmx xbar; gbar xdaxs; g'daxs 'x'dyznt; g'dyznt xtlos xt'losit xtn'swardx; xtn'zwardx xtr 'xt'ran; xtran xt'rf xtr'bks xtrblkn xtrbn xtrbliv xtrbyrmn xtrbyrt xtrdxt xtr'dxtx xt'ren xtre'vlg n s xtrint xtrgevl xtr'hal xtr h ud xtr h uk xtr h ys xtrn; 'xt'rn xtrkamr xtrknt xtrklp xtrlnt xtrlxt xtrlif xtrlk xtrlop xtr'na xtrnam xtrnef P. Iets anders is de t-variant in het ABN, die beperkt is tot de, dat, dit, die, deze, daar, dan, dus, d'r haar en er als tweede woord: stbashir kblasttyt hikmtar strbukwx dtmutmar is de baas hier? Fonetisch schrift a.

Vigal

Paardekooper, ABN-uitspraakgids afgedaan afgelasten afgelegen afgelopen afgemat afgepast afgericht afgestorven afgevaardigde afgeven afgezaagd afgezant afgezien afgezonderd afgieten afgifte afglijden afgod afgoderij afgodsbeeld afgooien afgraving afgrijselijk afgrond afgunst afgunstig afhaaldienst afhalen afhakken afhandig afhankelijk afhankelijkheid afhechten afhuren afjakkeren afkalven afkammen afkappingsteken afkeer afkerig afketsen afkeuren afkeurenswaardig afkeuring afkloppen afkluiven afknappen afkoelen afkoeling afkoken afkomst afkomstig afkondigen afkooksel fxdan fxlst fxleg fxlop fxmt fxpst fxrxt fxstrv fxvardgd fxev fxzaxt fxznt fxzin fxzndrt fxit afxft fxli fxt fxod'ri fxtsbelt fxoj fxrav f'xrislk fxrnt fxnst f'xnstx faldinst fal fk f'hndx 'fklk 'fklkit f h xt f h yr fjkr fklv fkm fkpstek fker f'kerx fkts fkr fkrrn'zwardx fkr fklp fklyv fknp fkul fkul fkok fkmst f'kmstx fkndg fkoksl P. Varianten Het ABN is de taal waaraan je niet kunt horen uit welke streek van ons taalgebied een spreker komt; nauwkeuriger gezegd: de taal die syntactisch bv. Paardekooper, ABN-uitspraakgids 10 alwijs alwetend alziend alzijdig alzijdigheid amalgaam amandel amanuensis amarant amaryllis amateur amateur-fotograaf amateurisme amazone ambacht ambachtsschool ambassade ambassadeur ambassadrice amber ambiren ambitie ambitieus ambrosia ambrozijn ambt ambteloos ambtenaar ambtenares ambtenarij ambtshalve ambulance ambulant amechtig amen amendement amenderen Amerikaan amethist ameublement amfibie amfibrachys amfitheater amicaal ammonia ammoniak ammunitie amnesie amnestie 'l'wis lwetnt; l'wetnt 'l'zint; lzint 'l'zidx 'al'zidxit ml'gam 'mndl mny'nzs m'rnt m'rls ama'tr ama'trfotograf amat'rsm ama'z. Zulke dingen gelijkstrijken door bepaalde regels in acht te nemen, is onwetenschappelijk omdat het een deel van de feiten negeert; ik heb bewust gekozen voor een weergave daarvan naar best vermogen , en dus voor bepaalde inconsequenties, waarover gebruikers kunnen mediteren: soms betrap je invloeden van tekst, soms die van kleine accentverschillen, soms die van spreektempo.

Nitaur

Natuurlijk is het van belang dat een gebruiker dit soort nuances als zodanig leert herkennen en waarderen. Paardekooper, ABN-uitspraakgids arbeidersbevolking arbeidsbeurs arbeidsbureau arbeidzaam arbiter arbitrage arbitrair arcade arcadia arcadisch arceren arcering archaseren archasme archastisch archeologie archeoloog archief archimandriet archipel architect architectonisch architectuur architraaf archivalia archivaris arctisch are areaal arena arend areopagus argeloos argeloosheid Argentijn arglistig argument argumentatie argumenteren argusogen argwaan argwanend aria Arir aristocraat aristocratie aristocratisch aritmetica rbidrsbvlk; rbidrzbvlk rbitsbrs rbitsbyro r'bitsam r'bitr rbi'tra rbi'tr.

Vim

Naast bv. Paardekooper, ABN-uitspraakgids as asbak asbest asblond asceet ascese ascetisch ascetisme asem aseptisch asfalt asfalteren asiel asjeblieft als losse zin als zinsdeel askruisje asociaal aspect asperge aspirant aspiratie aspireren aspirientje aspirine assepoes assessor assignatie assimilatie assimileren assisenhof assistent assistentie assistent-resident assisteren associatie associ associren assonantie assoneren assorteren assortiment assumptionist assurantie aster asterode astigmatisme astma astmatisch astrakan astrologie s sbk; zbk sbst; zbst; s'bst; z'bst 's'blnt; 'z'blnt 'set 'sez 'setis se'tsm asm a'sptis sflt sfl'ter a'zil blift; 'blift skry aso'al; asosi'al 'spkt 'spr spi'rnt spi'rasi spi'rer sp'rinc sp'rin spus 'ssr si'asi simi'lasi simi'ler 'sizhf si'stnt si'stnsi si'stntrezidnt si'ster sosi'asi sosi'e sosi'er so'nnsi so'ner sr'ter srti'mnt smpsio'nst sy'rnsi str stero'id stgm'tsm sma s'matis strkn strolo'gi P. Paardekooper, ABN-uitspraakgids anticiperen anticlimax anticycloon antidotum anti-Duits antiek anti-Engels antifoon anti-Frans antiklerikaal antikrist antilope antimakassar antimilitarisme antimonium antinomie antipapisme antipapist antipathie antipathiek antipode antiquair antiquariaat antiquarisch antiquiteit antirevolutionair antisemiet antisemitisme antisepsis antiseptisch antithese antraciet antropologie antropologisch antropoloog antropomorf antroposofie antwoord anus aorta apache apart apartheid apathie apathisch apegapen apekool aperitief apert apin aplomb apocalyptisch apocope apocrief ntisi'per ntiklimks 'ntisi'klon n'tidotm 'nti'dyts n'tik 'nti'els nti'fon 'nti'frns 'ntikleri'kal ntikrst nti'lop ntim'ksr ntimilit'rsm nti'monim ntino'mi ntipa'psm ntipa'pst ntipa'ti ntipa'tik nti'pod nti'k. Paardekooper, ABN-uitspraakgids 14 Aswoensdag asymmetrie asymmetrisch atavisme atavistisch atelier aterling athesme athest atheneum Atjeer Atjees atlas atleet atletiek atletisch atmosfeer atmosferisch atol atomisme atomist atoom atoombom atrium atrofie atrofiren attach attent attentie attest attractie attributief attribuut au aubade auctie audintie auditeur auditeur-militair auditie auditief auditorium Augiasstal augurk augustijn augustus aula aureool 'swunsdx; 'zwunzdx asime'tri asi'metris ata'vsm ata'vstis tl'je atrl ate'sm ate'st t'nem cer ces tls t'let tl'tik t'letis tm'sfer tm'sferis a'tl ato'msm ato'mst a'tom a'tombm atrim atro'fi atrofi'er t'e 'tnt 'tnsi 'tst 'trksi tribytif; triby'tif tri'byt u u'bad; o'bad uksi udi'nsi udi'tr udi'trmili't. De w is in het ABN een liptandklank en geen liplipklank zoals in veel zuidelijke dialecten.

LEAVE A COMMENT